Sökning: "Marie Wulf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marie Wulf.

  1. 1. En dialogisk miljö i interaktion med pedagogiken

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Britta Persson; Marie Wulf; [2005]
    Nyckelord :ämnesövergripande arbetssätt; fysisk miljö; psykosocial miljö; tematiskt arbete; barnperspektiv; barns perspektiv;

    Sammanfattning : Den här rapporten fokuserar på ämnesövergripande undervisning i relation till skolmiljön, både den fysiska och psykosociala. Är utformningen av skolmiljön en förutsättning för genomförandet av ett ämnesövergripande arbetssätt? Finns det en eller flera möjliga optimala miljöer och hur ser de i sådana fall ut? ... LÄS MER