Sökning: "Martina Granholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martina Granholm.

  1. 1. Interaktionens betydelse i distansutbildning. Studenternas upplevelse av interaktionsdimensioners påverkan av sammankomster i en distansutbildning

    Master-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

    Författare :Martina Granholm; Anders Matson; [2013-09-16]
    Nyckelord :interaktion; distanslärande; sammankomster; genomströmning; distansundervisning; interaktionsdimension; student‑student; student‑lärare; student‑innehåll; designelement;

    Sammanfattning : The purpose of this study has been to create a better understading of how face‑to‑face activities in course´s impacts on the experience of interaction within a course.More specifically, the study puts the student'ʹs perception of how mandatory face‑to‑face activities affect and are affected by the interaction in focus. LÄS MER