Sökning: "Mats Wennstig"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mats Wennstig.

  1. 1. Att klara livets vardagsaktiviteter : Förändringen av fysisk och kognitiv funktionsförmåga hos personer med misstänkt eller diagnostiserad demens.

    Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

    Författare :Mats Wennstig; [2008]
    Nyckelord :ADL; Bergerskalan; dagligt; liv; demens; kognition; MMT; Mini Mental Test;

    Sammanfattning : Demenssjukdom innebär en successiv förlust av såväl fysiska som kognitiva funktioner som har betydelse för den enskilde personens vardagsliv. Syftet med studien var att beskriva den fysiska och kognitiva funktionsförmågan hos personer med misstänkt eller diagnostiserad demens och hur den förändras över en period av tre år. LÄS MER