Sökning: "Micael Alm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Micael Alm.

  1. 1. Probability Modelling of Alpine Permafrost Distribution in Tarfala Valley, Sweden

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

    Författare :Micael Alm; [2017]
    Nyckelord :Alpine permafrost; BTS; stepwise regression; logistic regression; Tarfala; Alpin permafrost; BTS; stegvis regression; logistisk regression; Tarfala;

    Sammanfattning : Datainsamling har genomförts i Tarfaladalen under 5 dagar vid månadsskiftet mellan mars och april 2017. Insamlingen resulterade i 36 BTS-mätningar (Bottom Temperature of Snow cover) som därefter har använts tillsammans med data från tidigare insamlingar, till att skapa en sammanställd modell över förekomsten av permafrost omkring Tarfala. LÄS MER