Sökning: "Mire Åsell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mire Åsell.

  1. 1. Administrativ enkelhet eller transpersoners rättigheter? : En kritisk textanalys av statens hantering av folkbokföringssystemets tekniska begränsningar gällande registrering av kön och transpersoners behov av förändring

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Mire Åsell; [2022]
    Nyckelord :Biopolitik; folkbokföring; personnummer; juridiskt kön; tekniska begränsningar; administrativt våld; transperson; ickebinär.;

    Sammanfattning : This study is an idea-critical analysis of the Swedish state´s proposed handling of trans citizens need of a correct gender marker in relation to the administrative barriers in the population registration regarding legal gender markers. In 1972 Sweden was the first country in the world to form a Gender Recognition Act. LÄS MER