Sökning: "Moa Carlefall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Moa Carlefall.

  1. 1. Revisionsbranschen i förändring: En studie av Covid-19:s påverkan på ekonomistyrning med fokus på distansarbete

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Sofia Andersson; Moa Carlefall; [2024-02-20]
    Nyckelord :Covid-19; Kris; Distansarbete; Ekonomistyrning som paket; Situationsanpassad kommunikation; Krisstyrning; Organisationskultur; Revisionsbransch;

    Sammanfattning : This study explores the impact of Covid-19 on the auditing industry, specifically focusing on the interplay between Covid-19, remote work and the bundled concept of management control system tools. The research aims to deepen the understanding of how the pandemic has affected the auditing sector, with a particular emphasis on management control systems and remote work. LÄS MER