Sökning: "Moa Norin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Moa Norin.

  1. 1. Faktorer inom bemanning och säkerhetskultur som påverkar patientsäkerheten : en litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

    Författare :Sofia Larsson; Moa Norin; [2020]
    Nyckelord :Patientsäkerhet; sjuksköterska; säkerhetskultur; vårdskada; systematisk litteraturöversikt; personcentrerad vård;

    Sammanfattning : Årligen drabbas cirka 100 000 personer av vårdskada inom den somatiska sjukhusvården. Detta skapar lidande för patienten, långa vårdtider och höga kostnader. De höga kostnaderna resulterar i nerdragningar vilket ger en ökad belastning på befintlig vårdpersonal. LÄS MER