Sökning: "Nadia Hagersjö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nadia Hagersjö.

  1. 1. FRÅN OTUKT TILL OAKTSAM VÅLDTÄKT : En kritisk diskursanalys av attityder och åsikter om sexualbrott från mellankrigstid till nutid

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

    Författare :Nadia Hagersjö; [2022]
    Nyckelord :Rättsvetenskap; rättshistoria; historia; juridik; kvinnohistoria; sexualbrott; straffrätt; våldtäkt;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att öka min och läsarens förståelse för sexualbrottens utveckling genom historien, men även att öka förståelsen för de bakomliggande faktorer som låg till grund för de ideologier och perspektiv enligt vilken lagen stiftats. De frågeställningar som besvaras är följande: Hur har diskursen kring sexualbrott förändrats inom svensk rätt från mellankrigstiden fram till idag?  Vilka likheter eller skillnader i form av värderingar och attityder går att utröna i de valda förarbetena? Detta är ett rättshistoriskt arbete där kritisk diskursanalys och hermeneutik används för att analysera det språkbruk som använts och de makthierarkier som fått plats under lagstiftningsprocessen genom historien. LÄS MER