Sökning: "Nellie Lagerqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nellie Lagerqvist.

  1. 1. "Det är allas våra barn" : Heltidsanställda mentorers främjande arbete med elever

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

    Författare :Nellie Lagerqvist; Hannah Olivares; [2022]
    Nyckelord :Heltidsmentor; Socialpedagog; Psykisk hälsa; Relation;

    Sammanfattning : Den aktuella studiens syfte har varit att undersöka hur socialpedagoger arbetar främjande för elevers psykiska samt psykosociala hälsa, vilka möjligheter, hinder och/eller begränsningar som understryks samt möjliga utvecklingsområden avseende deras arbete. Studiens metodologiska utgångspunkt var socialkonstruktionistiskt med en kvalitativ ansats, där semistrukturerade intervjuer genomfördes. LÄS MER