Sökning: "Nika Fili"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nika Fili.

  1. 1. Prestationsmätning i en hybridorganisation : En fallstudie i ett kommunalägt företag

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

    Författare :Nika Fili; Terése Naalisvaara; [2019]
    Nyckelord :Performance measure; performance measurement; issues; hybrid organizations; logics; Prestationsmått; prestationsmätning; svårigheter; hybridorganisationer; logiker;

    Sammanfattning : Prestationsmätning utgör en betydande del när organisationer ska översätta sin strategi till praktiken. Tidigare forskning har identifierat svårigheter med utformning och uppföljning avprestationsmått vilka kan medföra bristfällig förankring mellan organisationens strategi och detsom mäts. LÄS MER