Sökning: "Olivia Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Olivia Karlsson.

 1. 1. Skillnader i kvinnors livskvalitet efter lumpektomi jämfört med mastektomi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johanna Karlsson; Olivia Skålberg; [2021-03-18]
  Nyckelord :Livskvalitet; Bröstcancer; Kvinnor; Mastektomi; Lumpektomi; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen för kvinnor. Den vanligaste behandlingen mot sjukdomen är främst kirurgi, vilket inkluderar en mastektomi där hela bröstet avlägsnas eller med en lumpektomi där endast en del av bröstet tas bort. Lumpektomi är den vanligaste kirurgiska behandlingen i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Språkets betydelse i teoretiska skrivuppgifter i ämnet idrott och hälsa : En textanalytisk studie om språklig färdighet och skriftproduktion i ämnet idrott och hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Olivia Gustafsson; Elin Karlsson; [2021]
  Nyckelord :idrott och hälsa; svenska; språkkunskaper; ämnesöverskridande; teoretisering; skriftproduktion.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om elevers språkliga kunskaper i svenska påverkar betyget på skriftliga inlämningsuppgifter i idrott och hälsa. En grundläggande motivering till val av syfte är teoretiseringen i ämnet idrott ochhälsa samt synen på ämnet som ett kunskapsämne som trädde i kraft i och med skiftet av läroplan till Lgy11. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsrapportering och legitimitet : En fallstudie om hur H&M Gruppen använder hållbarhetsrapporter för att arbeta med legitimitetsfrågor och rykte efter en skandal.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Olivia Loctander; Natalie Karlsson; Sara Zanetti; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Förhållandet mellan personlighet, sociala bevis och recensioner vid onlineköp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Olivia Sörensson; Jesper Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Sociala bevis; Öppenhet; Samvetsgrannhet; Extraversion; Vänlighet; Stabilitet; Socialt inflytande; Självtvivel; Social osäkerhet; Osäkerhet; Konsumentbeteende; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie ämnade att undersöka förhållandet mellan personlighetsdrag, självtvivel, social osäkerhet och mottaglighet för socialt inflytande i en online-miljö, där recensioner och betyg används som verktyg för sociala bevis. Med hänsyn till näthandelns ökning de senaste åren ansåg vi att forskning inom detta område är intressant. LÄS MER

 5. 5. En förskola för alla : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om inkludering samt deras strategier för ett inkluderande arbetssätt med barn i behov av särskilt stöd.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Erika Frisk; Olivia Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; En förskola för alla; Förskola; Förskollärare; Inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva och analysera pedagogers uppfattningar om betydelsen avinkludering i förskolans verksamhet samt synliggöra hur förskollärare beskriver vilka strategierde använder i arbetet med att inkludera barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Studien är enkvalitativ intervjustudie och våra forskningsfrågor för studien är; hur förskollärare definierarbegreppet inkludering samt hur förskollärare definierar vilka barn som är i behov av särskilt stöd. LÄS MER