Sökning: "Pertti Malkki"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pertti Malkki.

  1. 1. Kreativitet och fysik : En kvalitativ studie om gymnasieelevers uppfattningar om kreativitet i fysikoch förslag på förbättringar

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

    Författare :Pertti Malkki; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER