Sökning: "Petra Melin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petra Melin.

  1. 1. "Men jag ska inte klaga, det är ju mitt val" : En studie av projektifieringens diskurs och dess konsekvenser för kulturarbetaren och kulturlivet

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Petra Melin; Alathea Evans; [2015]
    Nyckelord :Neoliberalism; governmentality; biopolitics; New Public Management; project management; ekonomization; cultural worker; cultural policy; freedom of choice; nyliberalism; styrmentalitet; biopolitik; New Public Management; projekt; ekonomisering; kulturarbetare; kulturpolitik; valfrihet;

    Sammanfattning : Kulturlivet har liksom alla delar av samhället kommit att i allt högre grad legitimeras i ekonomiska termer. Denna utveckling kan beskrivas i termer av en ekonomisering av samhället. LÄS MER