Sökning: "Price to Book"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden Price to Book.

 1. 1. Intraday price prediction of Nordic stocks with limit order book data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Filippa Bång; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Predicting the direction of mid price changes could facilitate the decision of when in time an order should be placed on the market. The purpose of this thesis is to evaluate modelling approaches used to classify the direction of mid price changes in the limit order book on short term. LÄS MER

 2. 2. Increasing Online Hotel Bookings with the Application of Promotional Cues : A Scenario-Based Experimental Study

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Magdalena Nake; [2020]
  Nyckelord :Online Hotel Booking; Online Travel Agency; Promotional Cues; Booking Intention; Perceived Scarcity; Perceived Popularity;

  Sammanfattning : Background: Promotional cues are commonly applied on online travel agency websites. The most common cues were identified to be scarcity, popularity and pricing, which are said to increase consumers’ perception of scarcity, popularity and price and following enhance consumers’ booking intention. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsrapporter och aktievärde : Värderas frivilliga och lagstadgade hållbarhetsrapporter lika?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Rasmus Clausson; Linus Sjögren; [2020]
  Nyckelord :Sustainability report; Environmental report; CSR report; Swedish stock market; Market value; Stock value; Principal-agent theory; Stakeholder theory; Hållbarhetsrapport; Hållbarhetsredovisning; CSR rapport; svenska aktiemarknaden; marknadsvärde; aktievärde; intressentteorin; principal-agentteorin;

  Sammanfattning : En hållbar värld blir mer och mer viktigt för världens befolkning. Det märks inte minst genom ett EU-direktiv från 2014. Direktivet innebär att en del företag i medlemsländerna blir tvingade, genom egna lagar, att upprätta hållbarhetsredovisningar. I Sverige infördes lagen under 2016 och gäller för räkenskapsår som inleds 2017. LÄS MER

 4. 4. Vilka determinanter för avkastning existerar för svensk aktiemarknad?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Hofstedt; Petrus Lindh; Magdalena Johansson; [2020]
  Nyckelord :Determinanter; avkastning; aktiemarknad; multipelvärdering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Vilka determinanter för avkastning existerar för svensk aktiemarknad? Seminariedatum: 2020-06-04 Kurs: FEKH89. Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Sebastian Hofstedt, Magdalena Johansson, Petrus Lindh Handledare: Maria Gårdängen Syfte: Undersökningen syftar till att granska vilka faktorer som kan estimera framtida avkastning för svensk aktiemarknad. LÄS MER

 5. 5. Nyemissioner och framtida kursutveckling : en studie på branscheffekters påverkan på den långsiktiga kursutvecklingen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Emil Linansky; Jakob Andersson; [2020]
  Nyckelord :Branscheffekt; avvikande avkastning; BHAR; informationsasymmetri; windows of opportunity; emittent;

  Sammanfattning : Tidigare forskning om nyemissioner och hur bolag som genomför dessa presterar på marknaden finns det gott om. Överlag är alla ense om att ett bolag som genomfört en nyemission kan väntas generera lägre avkastning under de kommande åren jämfört med bolag som inte sett detta behov. LÄS MER