Sökning: "Ragnhild Schmidt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ragnhild Schmidt.

  1. 1. “Min enda utväg var att ta en aktiv roll” – hanteringsstrategier hos personer med egentlig depression

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Ragnhild Schmidt; Sara Thulin; [2016-01-11]
    Nyckelord :egentlig depression; hanteringsstrategier; omvårdnad; egenvård; hanteringsstrategier; omvårdnad; egenvård;

    Sammanfattning : BAKGRUND: Depression är den sammantaget största orsaken till arbetsoförmåga globalt. I Sverige har mellan fyra och tio procent av den vuxna befolkningen en pågående depression. Det är en sjukdom som påverkar hela människan; både tankar, känslor, beteenden och den fysiska hälsan. LÄS MER