Sökning: "Rebecka Gustafsson Lagergren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecka Gustafsson Lagergren.

  1. 1. En likvärdig skola för alla.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Rebecka Gustafsson Lagergren; [2020-02-28]
    Nyckelord :Likvärdig skola; socioekonomisk bakgrund; mellanstadielärare; Sverige; Sydafrika;

    Sammanfattning : I arbetet har svenska och sydafrikanska lärares uppfattningar undersökts, kopplat till hurelevens socioekonomiska bakgrund kan hota möjligheten att få ta del av en likvärdig skola ochhuruvida skolval påverkar skolans likvärdighet. Det har undersökts genom sexsemistrukturerade intervjuer som har utförts ansikte mot ansikte. LÄS MER