Sökning: "Likvärdig skola"

Visar resultat 1 - 5 av 251 uppsatser innehållade orden Likvärdig skola.

 1. 1. En likvärdig skola för alla.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Rebecka Gustafsson Lagergren; [2020-02-28]
  Nyckelord :Likvärdig skola; socioekonomisk bakgrund; mellanstadielärare; Sverige; Sydafrika;

  Sammanfattning : I arbetet har svenska och sydafrikanska lärares uppfattningar undersökts, kopplat till hurelevens socioekonomiska bakgrund kan hota möjligheten att få ta del av en likvärdig skola ochhuruvida skolval påverkar skolans likvärdighet. Det har undersökts genom sexsemistrukturerade intervjuer som har utförts ansikte mot ansikte. LÄS MER

 2. 2. Påverkan vid implementeringen av digitala en – till – en.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Natalie Claesson; [2020-02-26]
  Nyckelord :digitala verktyg; IKT; implementering; skola; lärare; en-till-en;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt implementeringen av en-till-en med det digitala verktygetchromebook på en svensk skola som benämns som Bokskolan. Syftet har varit att undersökahur olika utbildningsaktörer resonerar om implementeringen. LÄS MER

 3. 3. Nyanlända gymnasieelevers uppfattningar av den svenska skolan med fokus på delaktighet och språkutveckling En vinjettstudie på två skolor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Stina Burke; Maria Ljung; [2020-01-16]
  Nyckelord :Nyanlända; delaktighet; andraspråkutveckling; lärarengagemang; sociokulturellt perspektiv; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att öka kunskapen om några nyanlända gymnasieelevers uppfattningar om egen språkinlärning och delaktighet i skolan.Teori: Studien utgick från ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utgjorde vetenskapsteoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. Svenska som andraspråk – ett ämne i tiden? : En undersökning om sva-lärares uppfattningar om svaämnets organisation och implementering på programmet individuellt alternativ.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Ulrika Van Manen; [2020]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; flerspråkighet; utbildningsideal; introduktionsprogram;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks sva-lärares uppfattningar om sva-ämnets organisation och implementering på programmet individuellt alternativ (IA). Studien finner att sva-lärare upplever styrdokumenten som otydliga och därför organiserar och implementerar svaämnet med beprövad erfarenhet som grund. LÄS MER

 5. 5. En likvärdig skola? Samhällskunskapslärares perspektiv på och arbete för en likvärdig skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Faruk Camo; Martin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Likvärdighet; Likvärdig skola; Kompensatorisk undervisning; Skollag; Samhällskunskap;

  Sammanfattning : I den här studien har vi valt att undersöka hur verksamma samhällskunskapslärare uppfattar en likvärdig skola och vilka arbetssätt som de anser främjar likvärdighet inom ämnet samhällskunskap. Studien grundar sig i en kvalitativ undersökning där vi har intervjuat tre verksamma samhällskunskapslärare på tre olika skolor. LÄS MER