Sökning: "Sebastian Örgesvik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sebastian Örgesvik.

  1. 1. Barn samtalar om miljö : En socialkonstruktivistisk analys av förskolebarns miljödiskurs.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

    Författare :Sebastian Örgesvik; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med den här studien var att bidra med kunskap om barns miljödiskurs utifrån en observation av en lärandesituation utformad efter den pluralistiska utbildningstraditionen med fokus på miljömässig hållbar utveckling. Som datainsamlingsmetod valdes deltagandeobservation i en selektivt återkommande form. LÄS MER