Sökning: "Simon Henderson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Simon Henderson.

  1. 1. Presumtionsansvar vid skada på omhänderhavd egendom

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Simon Henderson; [2002]
    Nyckelord :Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Utgångspunkten i svensk skadeståndsrätt är ett culpaansvar. Den som av oaktsamhet vållar en skada skall ersätta denna. Det vanliga är att den skadelidande har bevisbördan för sitt påstående om att någon annans oaktsamhet orsakat skadan. D. LÄS MER