Sökning: "Sofia Karaviotis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Karaviotis.

  1. 1. Trädets sus och vattnets brus- att lära utomhus! En jämförelse mellan traditionell förskola och I Ur och Skur -förskola

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Hanna Håkansson; Sofia Karaviotis; [2012]
    Nyckelord :Utomhuspedagogik; sociokulturellt perspektiv; sinn;

    Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka om barn i en I Ur och Skur -förskoleverksamhet fårandra möjligheter till lärande än barn i en traditionell förskoleverksamhet? Vadbestår de möjligheterna i så fall av? Vilka andra möjligheter till lärande får de ileken? Som metod har vi använt oss av en fallstudie bestående av intervju ochobservation. Vi besökte två I Ur och Skur - förskolor och en traditionellförskoleverksamhet. LÄS MER