Sökning: "Stefan Hedmark"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Stefan Hedmark.

 1. 1. Plutonchefen - administratör och krigare? : En enkätstudie om hur plutonchefen upplever att arbetsinnehållet påverkats av arbetsgivarrollen.

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Stefan Hedmark; [2012]
  Nyckelord :First-line manager; role theory; platoon commander; leadership; Human Resource Management.; Plutonchef; första linjens chef; arbetsgivarföreträdare; direkt ledarskap; rollteori.;

  Sammanfattning : I arbetslivet har första linjens chefer haft stora inslag av direkt ledarskap med en traditionellt hög närvaro hos de underställda. Studier visar på en ökad andel administrativa, ekonomiska och personalledande uppgifter för första linjens chefer som får till följd en minskad delaktighet i den dagliga verksamheten men också sämre möjligheter att motivera sin underställda, vilket negativt påverkar verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Comprehensive Approach eller Pragmatic Approach? : en fallstudie om civil-militär samverkan vid PRT Mazar-e Sharif

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Stefan Hedmark; [2009]
  Nyckelord :Civil-military; co-operation; co-ordination; PRT; Afghanistan; key actor; factor; comprehensive approach; Civil-militär; samverkan; samordning; PRT; Afghanistan; nyckelaktör; faktorer; comprehensive approach;

  Sammanfattning : Internationellt sker en utveckling mot att genomföra insatser samordnat med resurser från flera politikområden - både civila och militära. Behovet har uppstått ur insikten att hållbar utveckling i en region kräver användning av olika resurser för att uppnå synergier. LÄS MER