Sökning: "Arbetsmiljöansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet Arbetsmiljöansvar.

 1. 1. Den moderna arbetsformen -En rättsutredning av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar vid hemarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anne Ibendorf; Moa Wennerholm; [2023]
  Nyckelord :Arbetsrätt; arbetsmiljöansvar; hemarbete; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka arbetsgivarens arbetsmiljöansvar när arbetet förflyttas till arbetstagarnas hem. Uppsatsen kommer även att behandla huruvida det är nödvändigt att göra lagändringar för att möta denna mer flexibla arbetsform. LÄS MER

 2. 2. En rättsdogmatisk studie om arbetsmiljöansvar vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Rebecca Hylander; [2022]
  Nyckelord :Key words: remote work; employer; employee; working environment; working from home; legislation; labor law. Nyckelord: Hemarbete; distansarbete; arbete hemifrån; kollektivavtal; arbetsmiljölagen; Arbetsmiljöverket; arbetstagare; arbetsgivare; samverkan.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Working from home is usually seen as something new and modern but it has been a part of society for hundreds of years. The purpose of this essay is to investigate if the regulations regarding the working environment are affected when an employee is working from home compared to the regular workplace. LÄS MER

 3. 3. Hur kan arbetsgivarens arbetsmiljöansvar tolkas utifrån den rättsliga regleringen när arbetstagaren arbetar hemifrån?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Max Fossen; Patrik Ljunggren; [2022]
  Nyckelord :Arbetstagare; Arbetsgivare; Arbetsmiljöansvar; Arbetsmiljö; Distansarbete; Hemarbete;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the legislation the employer has for the employee’s whom’s workplace is from home instead of the office. The topic has been chosen because it is relevant to the present business environment after the covid-19 regulations. LÄS MER

 4. 4. Hybrid är det nya normala : En kvalitativ studie om förhoppningarna om arbetslivet efter påtvingat distansarbete.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Moa Anttila; Jenný Jensdóttir; [2022]
  Nyckelord :teleworking; remote working; future work life; hybrid work; arbets- och organisationspsykologi; distansarbete; framtida arbetsliv; hemarbete; hybridarbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka de förhoppningar som kontorsanställda hade om hur ett framtida arbetsliv, enligt deras mening, bör te sig efter det att de har blivit tvingade att arbeta på distans. Studien genomfördes med kvalitativa semistrukturerade intervjuer med bekvämlighetsurval kombinerat med snöbollsurval vilket resulterade i tolv intervjudeltagare (n=12). LÄS MER

 5. 5. Vem bär ansvaret för arbetsmiljön vid arbete hemifrån? - En framåtsyftande studie om ansvaret för det förebyggande arbetsmiljöarbetet samt för skada vid arbete hemifrån

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Parastou Namdar Faiz Abadi; [2022]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Arbetsmiljörätt; Arbetsskadeförsäkring; Covid:19; Arbetarskydd; Handelsrätt; Arbetsmiljöansvar; Arbete hemifrån; Distansarbete.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Summary Since the outbreak of the Covid-19 pandemic, society has demanded that more and more workers work from home in order to contribute to reducing the spread of infection. Although teleworking is not a new phenomenon, the pandemic has led to the question being raised as to whether the possibility of teleworking for certain groups of workers should also exist in the future. LÄS MER