Sökning: "Stephanie Gravett"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stephanie Gravett.

  1. 1. Gait and Mild Cognitive Impairment : How spatiotemporal parameters and gait variability are affected in MCI

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Stephanie Gravett; [2017]
    Nyckelord :Gait; Mild cognitive impairment; Gait variability; Spatiotemporal parameters; Geriatrics; gång; lindrig kognitiv svikt; gångvariabilitet; spatio-temporala parametrar; geriatrik;

    Sammanfattning : Tidigare forskning har funnit samband mellan gång och kognitiv funktion, men sambandet mellan lindrig kognitiv svikt (MCI) och gång är inte helt klarlagt. Syftet med den föreliggande examensuppsatsen var således att undersöka hur gångvariabler och gångvariabilitet är påverkat hos personer med MCI i relation till kognitivt friska individer. LÄS MER