Sökning: "Stephanie Lund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Stephanie Lund.

 1. 1. Det aktiva medborgarskapets arenor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Olof Kjölstad; Stephanie Lund; [2019]
  Nyckelord :aktivt deltagande; citizenship; demokrati; education; gymnasiet; medborgarskap; politik; ungdomar; upper secondary; utbildning; samhällsliv; skola;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt har varit att belysa gymnasieelevers förutsättningar för ett aktivt medborgarskap och samhällskunskapsämnets särskilda roll i detta. Resultatet har kommit till i två steg. Det första steget var att söka utifrån själva begreppet aktivt medborgarskap via databaser, främst LibSearch och SwePub. LÄS MER

 2. 2. Starting a Career in Sweden: International Students’ Perception regarding Future Careers and Diversity in the Swedish Corporate Environment

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kely de Morais Val; Stephanie Ambjörnsson Schröderheim; [2018]
  Nyckelord :Diversity; International Master Students; Challenges; Opportunities; Culture; Values; Perception; Career; LUSEM; Business and Economics;

  Sammanfattning : In an increasingly globalized world, the contact with diverse individuals on a daily basis is unquestionable. Individuals regularly seek intercultural experiences and skills as a way to enrichen their professional and personal approaches and stand out in today’s competitive markets. LÄS MER