Sökning: "Stephanie Lund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Stephanie Lund.

 1. 1. Det aktiva medborgarskapets arenor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Olof Kjölstad; Stephanie Lund; [2019]
  Nyckelord :aktivt deltagande; citizenship; demokrati; education; gymnasiet; medborgarskap; politik; ungdomar; upper secondary; utbildning; samhällsliv; skola;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt har varit att belysa gymnasieelevers förutsättningar för ett aktivt medborgarskap och samhällskunskapsämnets särskilda roll i detta. Resultatet har kommit till i två steg. Det första steget var att söka utifrån själva begreppet aktivt medborgarskap via databaser, främst LibSearch och SwePub. LÄS MER

 2. 2. Visualizing the third dimension : map guidelines for a 3D detailed development plan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Stephanie Elizabeth Judge; [2019]
  Nyckelord :physical geography and ecosystem analysis; 3D Visualization; public participation; map guidelines; detailed development plan; sustainable development; geomatics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Public participation during urban development is key for setting a project up for success and for supporting sustainable growth, but current detailed development plans available in paper-based 2D format are difficult for the public to understand. The literature has shown that the introduction of 3D visualizations can improve citizens’ understanding of a plan proposal; however, moving from static 2D to digital 3D space requires effective visualization tailored to this specific application. LÄS MER

 3. 3. Starting a Career in Sweden: International Students’ Perception regarding Future Careers and Diversity in the Swedish Corporate Environment

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kely de Morais Val; Stephanie Ambjörnsson Schröderheim; [2018]
  Nyckelord :Diversity; International Master Students; Challenges; Opportunities; Culture; Values; Perception; Career; LUSEM; Business and Economics;

  Sammanfattning : In an increasingly globalized world, the contact with diverse individuals on a daily basis is unquestionable. Individuals regularly seek intercultural experiences and skills as a way to enrichen their professional and personal approaches and stand out in today’s competitive markets. LÄS MER