Sökning: "lifestyle changes"

Visar resultat 1 - 5 av 715 uppsatser innehållade orden lifestyle changes.

 1. 1. Patienters upplevelser av egenvård vid diabetes typ 2 - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sara Zakrisson; Nebiat Ghebreab; [2024]
  Nyckelord :Nursing; Patient s experience; Self-care; Type 2 diabetes; Diabetes typ 2; Egenvård; Omvårdnad; Patienters erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som ökar globalt och som är den främsta orsaken till global dödlighet. Sjukdomen uppstår när kroppen blir resistent mot insulin och inte producerar tillräckligt med insulin. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av sekundärprevention efter en hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Dana Rafati; Ban Al-Anbari; [2024]
  Nyckelord :experiences; nursing care; myocardial infarction; patients; secondary prevention; erfarenheter; hjärtinfarkt; omvårdnad; patienter; sekundärprevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är ett sjukdomstillstånd som uppstår vid akut skada i hjärtmuskeln. Orsakerna är kopplade till riskfaktorer som hypertoni, diabetes, ålder, rökning och ogynnsam livsstil. Rehabiliteringsprogram bör omfatta fysisk träning och fokusera på psykosociala samt livsstilsrelaterade faktorer. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av att leva med Reumatoid artrit : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Viktoriya Andersson; [2024]
  Nyckelord :Patients; Experiences; Rheumatoid Arthritis; Living with; Patienter; Upplevelser; Reumatoid artrit; Leva med;

  Sammanfattning : Background Rheumatoid arthritis, or rheumatoid joint inflammation, is the most common inflammatory joint disease, affecting 0.5–1.0 percent of the Western population. The disease develops gradually over several weeks to months, with symmetric inflammation in the hands and feet. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av patienter med diabetes typ 2 och egenvård : En litteraturöversiktsikt med kvalitativ design

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Mohsen Mosavi; Ahmad Ibrahim; [2024]
  Nyckelord :Diabetes type 2; self-care; experiences; nurse; Diabetes type-2; egenvård; erfarenheter; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2, en globalt ökande folksjukdom, kräver aktiv egenvård och livsstilsförändringar för att minimera komplikationer. Egenvård blir därmed en central aspekt i behandlingen av denna sjukdom. Metod: En Litteraturöversikt av 10 vetenskapliga artiklar med kvalitativ design har genomförts. LÄS MER

 5. 5. Egenvårdserfarenheter hos immigrerade patienter med Diabetes typ 2 - En Litteraturöversikt med kvalitativ metod.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Ifrah Hassan; Rahma Mohammed Hassan; Yasmin Farah; [2024]
  Nyckelord :Experience; diabetes type 2; immigrant; self- care; patients; Egenvård; erfarenheter; diabetes typ 2; invandrare; patienter.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 (DMT2) är ett globalt växande kronisk sjukdom. Cirka 500 000 personer i Sverige lider av diabetes, varav 90 procent har diabetes typ 2. LÄS MER