Sökning: "Diabetes type 2"

Visar resultat 1 - 5 av 735 uppsatser innehållade orden Diabetes type 2.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKANS MOTIVERANDE SAMTAL – EGENVÅRD HOS PERSONER MED DIABETES TYP 2 - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kauppinen Moa; Sjöqvist Ella; [2023-03-16]
  Nyckelord :sjuksköterska; diabetes typ 2; motiverande samtal; egenvård; self-care; self-management; self-efficacy; empowerment;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom med stor tillväxt världen över. Egenvård är grundläggande i hantering av sjukdomen för att minska risken för både kortsiktiga och långsiktiga komplikationer och på så sätt underlätta vardagen. LÄS MER

 2. 2. Hur patienter med övervikt eller obesitas upplever mötet med vårdpersonal inom hälso- och sjukvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida Ivar; Lisa Valkeinen; [2023]
  Nyckelord :experience; nurse; obesity; overweight; patients; obesitas; patienter; sjuksköterska; upplevelser; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och obesitas är ett globalt samhällsproblem och är den främsta riskfaktorn till ett flertal sjukdomar såsom Diabetes typ-2, hjärt-kärlsjukdom och högt blodtryck. Övervikt och obesitas kan till stor del förebyggas och behandlas genom tillexempel egenvård. LÄS MER

 3. 3. Patientens erfarenheter av egenvård vid diabetes typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linnea Lönnqvist; Mirja Nordin; [2023]
  Nyckelord :Diabetes type 2; Nurse; Patient experience; Self-care; Diabetes typ 2; Egenvård; Patienterfarenhet; Sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Bakgrund   Drygt tio procent av jordens befolkning lever med diabetes. Tidigare forskning visar dessutom att sjukdomsincidensen tenderar att öka. Diabetes typ 2 är den vanligaste formen av diabetes. Den orsakas ofta av livsstilsfaktorer, varför livsstilsförändringar och efterföljande egenvård är en viktig del i behandlingen. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av egenvård vid diabetes mellitus typ-2 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Arvid Eklund; Asrar Yaser Yabar; [2023]
  Nyckelord :Type-2 Diabetes Mellitus; person-centered care; self-care; experiences; Diabetes Mellitus Typ-2; egenvård; erfarenheter; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus typ-2 är en folksjukdom som har ökat dramatisktöver hela världen de senaste decennierna. Sjukdomen är förknippad med enohälsosam livsstil samt otillräcklig kunskap och utbildning. Egenvård är en viktig och avgörande del av behandlingen. LÄS MER

 5. 5. Patienters erfarenheter av livsstilsförändringar vid prediabetes : En litteraturöversikt med systematisk ansats

  Magister-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jenny Bergvall; Linnea Bång; [2023]
  Nyckelord :Prediabetes; Lifestyle change; Patient participation; Support; Self-efficacy; Prediabetes; Livsstilsförändring; Patientdelaktighet; Stöd; Tilltro till egen förmåga;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes utgör den fjärde största orsaken till förtidig död i världen. Sjukdomen medför ofta komplikationer, ökad risk för hjärtkärlsjukdom och lidande för patienter och närstående. Diabetesrelaterad vård kostar samhället stora resurser. LÄS MER