Sökning: "Diabetes type 2"

Visar resultat 11 - 15 av 476 uppsatser innehållade orden Diabetes type 2.

 1. 11. Är SGLT2-hämmare en behandling som kan erbjuda typ 2-diabetiker med kardiovaskulära sjukdomar ett längre liv?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Hamideh Jafari; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2-diabetes är en kronisk metabolisk sjukdom som vanligen förekommer i samband med insulinresistens och ger upphov till förhöjda blodsockernivåer i kroppen, hyperglykemi. Tillståndet drabbar framför allt vuxna individer och betraktas som en viktig riskfaktor för insjuknande i kardiovaskulära sjukdomar vilket är den vanligaste orsaken till dödlighet och sjukhusinläggningar bland denna patientgrupp. LÄS MER

 2. 12. Diabetes Mellitus Typ 2 hos barn : sjuksköterskors beredskap att bemöta familjen

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Anna Roos; Admira Spahic; [2020]
  Nyckelord :Nurses; preparedness; meeting; children; families; t2dm; Sjuksköterskor; beredskap; bemötande; barn; familjer; typ 2 diabetes;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2 diabetes mellitus har det senaste årtiondet ökat bland barn. Sjukdomen misstänks ha en mer aggressiv kroppspåverkan hos barn än vuxna samtidigt som de farmakologiska resurserna är begränsade för barn. Familjens livsstil har stor betydelse för att behandlingen ska bli framgångsrik men också för risken att insjukna. LÄS MER

 3. 13. Linking Systems Models of Pharmacology with Behavioural Models of Adherence : A Feasibility Study

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Simon Jenner; Dennis Amphan; [2020]
  Nyckelord :Pharmacology; Pharmacokinetics; Pharmacodynamics; PKPD-model; Diabetes; Adherence; Modelling; Feasibility; Farmakologi; Farmakokinetic; Farmakodynamik; PKPD-model; Diabetes; ̊Atlydnad; Modellering; Genomf ̈orbarhet;

  Sammanfattning : Pharmacokinetic (PK)- and pharmacodynamic (PD) modeling are useful tools whenassessing treatment effect. A patient’s adherence can potentially be rate-limiting, since it isthe first process in a chain of processes that determines treatment effect. LÄS MER

 4. 14. Self-management for Type 2 Diabetes Mellitus Patients in Mexico - Nurses' perspective : A qualitative study

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Montserrat Fernández Sánchez; [2020]
  Nyckelord :Chronic disease; Glycemic control; Person-Centered Care; Patient Education; Self-management; Egenvård; Glykemisk kontroll; Kronisk sjukdom; Personcentrerad omvårdnad; Patientundervisning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus Typ 2 är en kronisk sjukdom som ger allvarliga långsiktiga skador. En av hörnstenarna för att kontrollera sjukdomen är patientens egenvård.  För att genomföra behandlingen måste patienterna förstå vilken betydelse de har för sjukdomen. LÄS MER

 5. 15. Upplevelse av egenvård hos personer med diabetes mellitus typ 2 : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Madeleine Johansson; Amanda Hedman; [2020]
  Nyckelord :Type 2 diabetes mellitus; self-care; Orem’s self-care theory; lifestyle changes.; Diabetes mellitus typ 2; egenvård; Orems egenvårdsteori; livsstilsförändringar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 anses vara en välfärdssjukdom där antalet som har sjukdomen ökar i världen. En viktig del av behandlingen är egenvård där personen med diabetessjukdomen har ett stort egenansvar. Vilket kan innebära livsstilsförändringar med nya rutiner. LÄS MER