Sökning: "populärkultur och finkultur"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden populärkultur och finkultur.

 1. 1. Postapokalypser, robotar och zombies : En studie om dystopiska temaarbeten i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum)

  Författare :Karin Sundh; [2013]
  Nyckelord :Temaarbete. PISA-studien. Antipluggkultur. Dystopier. Populärkultur. Finkultur. Textanalys.;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen var att analysera 73 dystopiska temaarbeten, skrivna av elever i årskurs 9 vårterminen 2012, och undersöka om man finner någon skillnad kvalitetsmässigt mellan kvinnliga och manliga elever och ta reda på vari dessa skillnader i så fall ligger, i hopp om att det ska ge en tydligare inblick i problematiken kring svenska elevers dalande studieresultat. Med hjälp av textanalys som kvalitativ bedömning anonymiserades uppsatserna, de fem delarna som arbetena bestod av bedömdes och sedan summerades slutligen bedömningen i tre kategorier: svaga, neutrala och starka uppsatser. LÄS MER

 2. 2. För nöjes skull - en studie om unga vuxna musikalbesökare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elin Finnström; Maria Klint; Sanna Källström; [2012-09-06]
  Nyckelord :uppväxt och vanor; populärkultur; musikal nöje; teater; kultur; konsumtion; kapital ekonomiskt; kulturellt; socialt och symboliskt ; habitus; fält; finkultur; Bourdieu; beteende;

  Sammanfattning : Titel: För nöjes skull - en studie om unga vuxna musikalbesökareFörfattare: Elin Finnström, Maria Klint och Sanna KällströmUppdragsgivare: 2E GroupKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapTermin: Vårterminen 2012Handledare: Patrik WikströmAntal ord: 14031Syfte: Att få kunskap om unga vuxna som går på musikalMetod: Kvalitativa telefonintervjuerMaterial: 28 stycken telefonintervjuer med unga vuxna musikalbesökareHuvudresultat: Studiens resultat visar att vanligast förekommande hos intervjupersonernai studien är att de är kvinnor, bor i Stockholm med sin partner, är högutbildade och att deinte har barn. De högutbildade är de som konsumerar mest nöje inom alla områden. LÄS MER

 3. 3. Integriteten och marknaden : En studie i finansieringsformens påverkan på scenkonst

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Amanda Nordlöw; [2011]
  Nyckelord :konst; autonomi; kultursponsring; PR;

  Sammanfattning : Svensk Scenkonst får merparten av sin finansiering från offentliga bidrag. Den senaste tiden har Kulturdepartementet uppmanat till ökade insatser för att höja den privata finansieringen av konst. Kultursponsring från privata företag uppgår idag till 1 % av finansieringen. LÄS MER

 4. 4. Den konstnärliga hanteringen av ljud : En studie av ljudkonst och populärkultur

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Fredrik Johansson; [2011]
  Nyckelord :Sound art. Popular culture. Avantgarde. Experimental music; Ljudkonst. Populärkultur. Avantgarde. Experimentell musik;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker med konstformen ljudkonst och den konstnärliga hanteringen av ljud i fokus en interaktion mellan finkultur och populärkultur. Fokus ligger på aktörer inom populärkulturen som använt sig av konstnärliga strategier med rötter i finkulturen. LÄS MER

 5. 5. Syftet, känslan och formen : Några elevers och lärares tankar om film i gymnasieskolans svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jonathan Hansen; Elin Heinervall; [2010]
  Nyckelord :film; populärkultur; finkultur; filmval i undervisning; svenskämnen; gymnasiet; vidgat textbegrepp;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och jämföra några lärares och elevers syn på hur film kan användas inom gymnasieskolans svenskundervisning. För att uppnå syftet ställs tre frågor: Hur resonerar några lärare respektive elever kring val av film och det utrymme arbetet med film tar? Vilken funktion tycker de att film bör ha i svenskundervisningen? Vilken inlärningspotential ser lärarna respektive eleverna i arbete med film? Kvalitativa intervjuer med tre lärare och två elever har gjorts. LÄS MER