Sökning: "Stina Lidbacken"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stina Lidbacken.

  1. 1. Upplevelser efter att ha blivit diagnositiserad med hiv : En littraturstudie baserad på patografier

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Matilda Johnsson; Stina Lidbacken; [2019]
    Nyckelord :Diagnos; Hiv; Patografi; Upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund:  Humant immunbristvirus (hiv) är en sjukdom som aldrig läker men med bromsmedicinerna kan livet för de drabbade fortsätta som innan. Sjukdomen har funnits i ca 30 år och fortfarande finns mycket skam och oro kring diagnosen. LÄS MER