Sökning: "Stress bland gymnasielever"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Stress bland gymnasielever.

 1. 1. Upplever gymnasieungdomar stress och hur hanterar de stressen? : En studie om stress och copingstrategier bland gymnasieungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Petter Wanjura; Hampus Bergström; [2023]
  Nyckelord :Gymnasieskola; stress; stresshantering; coping; coping strategier; ungdomar.;

  Sammanfattning : Syftet med den föreliggande studien var att undersöka om elever i årskurs 1–3 på gymnasiet upplever stress, vilka copingstrategier de använder sig av för att hantera/förebygga stress samt om det fanns skillnader mellan män och kvinnor i upplevd stress och val av copingstrategier. Metoden som användes var av kvantitativ ansats. LÄS MER

 2. 2. SOCIALA MEDIER OCH STRESS BLAND UNGDOMAR : En kvantitativ studie om användning av sociala medier och stress bland gymnasieelever

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kalid Abdulwasai; [2023]
  Nyckelord :gymnasieelever; kvantitativ metod; sociala medier; stress; stress- och sårbarhetsmodellen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress kan vara både positiv och negativt för människans kropp. Långvarig stress utan återhämtning kan leda till folkhälsoproblem. Användning av sociala medier är något som ökar bland ungdomar. Även hög användning av sociala medier kan leda till allvarliga konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. Vem eller vilka vänder sig gymnasieelever till i påfrestande situationer?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Michaela Jörling; Sol Louis; [2023]
  Nyckelord :Skolans stödinsatser; gymnasieelever; hjälpsökande; skolstress; psykosomatiska besvär; kvantitativ studie;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vem eller vilka gymnasielever vänder sig till i påfrestande situationer. 98 gymnasielever från Västra Götaland deltog i studien. Medelåldern bland deltagarna var 17,5 år. Med en kvantitativ ansats har författarna undersökt denna företeelse med hjälp av webbenkät. LÄS MER

 4. 4. ”Allt händer liksom samtidigt” : En kvalitativ intervjustudie om gymnasieelevers upplevelse av stress

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Patricia Björkström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna produktionsuppsats syftar till att undersöka gymnasieelevers upplevelser av stress. För att kunna svara mot vårt syfte har vi därför valt att besvara följande frågeställningar;Hur beskriver gymnasieelever deras stress, vad uppger gymnasielever vara orsaken till deras upplevda stress samtvilka strategier gymnasieelever har för att hantera den upplevda stressen? Tidigare forskning beskriver ohälsa som ett fenomen som ökat bland unga, där stress är en faktor. LÄS MER

 5. 5. Kvinnliga och manliga gymnasieelevers upplevelse av hur de mår och hur de använder alkohol

  Kandidat-uppsats, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Jessica Karlsson; [2009]
  Nyckelord :abuse adolescence mood suicide coping;

  Sammanfattning : SCB menar att ängslan, oro och ångest blivit vanligare bland unga i Sverige. En kvalitativ studie gjordes där syftet var att belysa hur ungdomar själva uttrycker att de mår.  Hur de hanterar problem och om de använder alkohol som en möjlig copingstrategi, samt att ta reda på vad som påverkar deras humör. LÄS MER