Sökning: "Niklas Dahlin"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Niklas Dahlin.

 1. 1. Optimering av takttidtabell för järnvägstrafik på en regional nivå : En fallstudie av fyra Mälarstäder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för datalogi

  Författare :Niklas Dahlin; [2018]
  Nyckelord :optimisation; railway traffic; timetable; cyclic timetable; optimering; järnvägstrafik; tidtabell; takttidtabell;

  Sammanfattning : Effective commuting is an important part of regional development and attractiveness, where railway traffic is a favourable mode of transportation owing to it being energy efficient and environmentally friendly. Attaining more people to choose the train to commute is therefore desirable. LÄS MER

 2. 2. Anpassningsförmåga i Uppsala kommuns översiktsplanering : En kvalitativ studie med autonoma fordon som exempelfall

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Niklas Dahlin; Lisa Borggren; [2017]
  Nyckelord :urban resilience; path dependency; densification; urban sprawl; autonomous vehicles; urban resiliens; stigberoende; förtätning; utglesning; autonoma fordon;

  Sammanfattning : This qualitative study examines urban resilience of Uppsala municipality’s urban planning, considering “disturbances” such as new technologies. With concepts of urban resilience, such as adaptability and theory around path dependency the planning process of the comprehensive plan of Uppsala is analysed. LÄS MER

 3. 3. Development and investigation of a sun-based tariff model for charging electric vehicles

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Mathias Alarcón; Niklas Dahlin; Robin Landau; Samuel Wennlund; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to create an easily understood tariff model suitable for electric vehicle (EV) charging stations connected to solar panels and the power grid, i.e. the sun-based model. The tariff model should give incentives to maximise the self-consumption of the station, i. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares arbetssätt gentemot barn med koncentrationssvårigheter : En kvalitativ studie

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Josefina Dahlin; Niklas Johansson; [2014]
  Nyckelord :Koncentrationssvårigheter; koncentrationsförmåga; förskola; förskollärares arbetssätt; dagdrömmare; impulsivitet.;

  Sammanfattning : Studien skildrar hur förskollärare arbetar med barn med koncentrationssvårigheter i förskolan. Genom kvalitativa intervjuer intervjuas sex stycken verksamma förskollärare. LÄS MER

 5. 5. Västra Järvafältets grod- och kräldjursfauna

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK)

  Författare :Niklas Dahlin; [2011]
  Nyckelord :Groddjur; kräldjur; amfibier; reptiler;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka kunskapen om grod- och kräldjursfaunans utbredning ochförekomst inom västra Järvafältets naturreservat och Barkarbyfältets norra delar, samt attundersöka om det föreligger en hotbild mot grod- och kräldjursfaunan i och med utbyggnadenav Barkarbystaden.En grod- och kräldjursinventering gjordes under våren och sommaren 2010 med enkompletterande inventering under våren 2011. LÄS MER