Sökning: "Susanne Hellman Isberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanne Hellman Isberg.

  1. 1. Utmaningar i mötet med personer med psykossjukdom

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

    Författare :Matilda Wester; Susanne Hellman Isberg; [2021]
    Nyckelord :erfarenheter; psykossjukdom; sjuksköterska; utmaningar;

    Sammanfattning : Bakgrund: Psykossjukdom är en svår sjukdom som kräver en komplex omvårdnad och skapar många olika utmaningar som vanföreställningar, hallucinationer och osammanhängande tal där tillståndet förekommer i episoder. För att personer med psykossjukdom ska kunna uppnå en personcentrerad vård krävs det att sjuksköterskan har en god självkännedom, kunskap om olika symtom och ett gott bemötande. LÄS MER