Sökning: "Förskolan kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 1027 uppsatser innehållade orden Förskolan kultur.

 1. 1. Planerad undervisning kan även vara i stunden, det handlar om vad du tänker här och nu : En kvalitativ studie om förskollärares erfarenheter av planerad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Simone Olofsson; Johanna Stridh; [2023]
  Nyckelord :Förskola; ramfaktorer; förutsättningar; planerad undervisning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka åtta förskollärares erfarenheter av planerad undervisning. Vi ville undersöka vilka förutsättningar förskollärare beskriver att de har för att bedriva planerad undervisning samt när den planerade undervisningen i förskolan sker. LÄS MER

 2. 2. Övergångar i förskolans verksamhet – ett avbrott eller undervisning? : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av strategier vid övergångssituationer i förskolans verksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hedberg Amanda; Matsson Stina; [2023]
  Nyckelord :Aktivitet; förskolan; förskollärare; strategier; övergångar.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förskollärares beskrivningar av strategier vid övergångar mellan aktiviteter i förskolans verksamhet. I denna kvalitativa studie har vi valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer. Studiens resultat har analyserats utifrån teoretiska begreppen pedagogisk takt och pedagogisk eftertänksamhet. LÄS MER

 3. 3. SAMARBETE OCH INTERAKTION MELLAN FÖRSKOLLÄRARE OCH VÅRDNADSHAVARE : En kvalitativ studie utifrån förskollärares perspektiv om samarbetet med vårdnadshavare i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Felicia Rodling; Nathalie Johansson; [2023]
  Nyckelord :Samarbete; kommunikationsformer; förskola; vårdnadshavare; förskollärare; relationer.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur förskollärare utifrån deras perspektiv ser på samarbete och interaktion med vårdnadshavarna i förskolans verksamhet. I undersökningen deltog åtta legitimerade förskollärare. Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer som fokus. LÄS MER

 4. 4. Surfplattan som pedagogiskt verktyg i förskolan; positivt eller negativt? : En kvantitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Myhré Herelius; Sara Svedberg; [2023]
  Nyckelord :förskollärare; digital kompetens; surfplatta; undervisning; kvantitativ studie;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka surfplattan som pedagogiskt verktyg i förskolan och hur förskollärare beskriver att den används i utbildningen, samt att kritiskt diskutera konsekvenserna av surfplattan i förskolan. Studien har en kvantitativ ansats och har med hjälp av en webbenkät samlat in data. LÄS MER

 5. 5. Interkulturellt förhållningssätt i förskolan : En studie om pedagogers beskrivning och erfarenheter av det interkulturella arbetet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Emma Wallin; Jessica Persson; [2023]
  Nyckelord :Interkulturellt; mångkulturellt; förskolan; etnicitet och identitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka pedagogers kunskap om det interkulturella förhållningssättet i förskolans verksamhet. För att undersöka det interkulturella förhållningssättet har vi genomfört kvalitativ forskningsintervju där åtta pedagoger intervjuats. LÄS MER