Utmaningar i mötet med personer med psykossjukdom

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: Psykossjukdom är en svår sjukdom som kräver en komplex omvårdnad och skapar många olika utmaningar som vanföreställningar, hallucinationer och osammanhängande tal där tillståndet förekommer i episoder. För att personer med psykossjukdom ska kunna uppnå en personcentrerad vård krävs det att sjuksköterskan har en god självkännedom, kunskap om olika symtom och ett gott bemötande. Syfte: Syftet var att undersöka vilka utmaningar sjuksköterskan ställs inför i mötet med personer med psykossjukdom. Metod: Allmän litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på tio artiklar. Resultat: Studien resulterar i tre kategorier: Sjuksköterskans känsla av otillräcklighet, skapa relationer och förtroende samt kunskap och färdigheter. Samtliga kategorier beskrev vilka utmaningar sjuksköterskan ställs inför och hur det i sin tur påverkar hälso- och sjukvården för personer med psykossjukdom. Slutsats: Sjuksköterskan möter dagligen många olika personer med diverse sjukdomar och tillstånd inom området för psykossjukdomar. Det innebär att sjuksköterskan ställs infor många olika utmaningar kring bemötande för dessa personer. Aspekten självkännedom och hur personcentrerad vård ska kunna tillgodoses är viktigt för sjuksköterskan att erhålla vid mötet med personer med psykossjukdom. Utmaningar i form av kunskapsbrist och ett tidsbegränsat arbete påverkar den vård som bedrivs och ställer sjuksköterskan inför många svårigheter i sammanhanget. Känslan av att inte räck till som sjuksköterska beskrevs hos många som en stor utmaning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)