Sökning: "Susanne Mejborn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanne Mejborn.

  1. 1. Specialpedagogiska insatser för barn med koncentrationssvårigheter i förskolan och i skolans tidigare år

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Jessica Gullberg; Susanne Mejborn; [2007]
    Nyckelord :koncentrationssvårighet; barn; insatser; likheter; skillnader; förskola; skola;

    Sammanfattning : Gullberg, Jessica. & Mejborn, Susanne. (2006). Specialpedagogiska insatser för barn med koncentrationssvårigheter i förskolan och skolans tidigare år. LÄS MER