Sökning: "Sveriges miljökvalitetsmål"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Sveriges miljökvalitetsmål.

 1. 1. Hantering av potentiellt förorenade områden orsakat av före detta handelsträdgårdar i Ekerö kommun : Kommunens beaktande av potentiellt förorenad mark i bygglovsprocessen samt utvecklandet av ett prioriteringsverktyg i GIS

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för miljövetenskap

  Författare :Sara Nylén; [2021]
  Nyckelord :Förorenad mark; Före detta handelsträdgård; Bygglov; Förhandsbesked; Sveriges miljökvalitetsmål Giftfri miljö; Prioriteringsverktyg; GIS;

  Sammanfattning : Kunskapen om markföroreningar från före detta handelsträdgårdar har historiskt varit låga hos tillsynsmyndigheter. Miljöenheten på Ekerö kommun misstänker därmed att markföroreningar från denna bransch har förbisetts i bygglovsprocessen och att kommunmedborgare därför beviljats bygglov för bostad på potentiellt förorenad mark. LÄS MER

 2. 2. Myllrande våtmarker : möjligheter och utmaningar för kommuner genom våtmarksprojekt i peri-urban miljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lina Andersson; [2021]
  Nyckelord :våtmark; ekosystemtjänst; peri-urban miljö; biologisk mångfald; tvåstegsdiken; myllrande våtmarker; Sveriges miljökvalitetsmål; Agenda 2030; Skåne; kommun; åar; avrinningsområde; vattenråd;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker, vad det innebär och om målet uppnås. En historisk tillbakablick på hur våtmarker i Sverige har förändrats och vilka typer av våtmarker som finns i landet ska förtydliga hur människan har nyttjat dessa ekosystem. LÄS MER

 3. 3. Marina ekosystemtjänster för Hav i balans samt levande kust och skärgård : En kvalitativ analys av lokal förvaltning av Höga Kusten och Sankt Anna-Missjö

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Elliot Augustinsson Malmberg; Charlotte Lagerhjelm; [2021]
  Nyckelord :Ecosystem services; Marine Protected Areas; Swedish Environmental Objectives; Baltic Sea; local management; Ekosystemtjänster; marint skyddade områden; Sveriges miljökvalitetsmål; Östersjön; lokalt åtgärdsarbete;

  Sammanfattning : Östersjön omfattas av en stor mångfald marina ekosystemtjänster som livnär närliggande samhällen. Deras funktion är hotad av en mängd terrestra och akvatiska aktiviteter som har förorenat havet, vilket kräver en långsiktig hållbar förvaltning. LÄS MER

 4. 4. Föroreningar i alla skikt : Implementering av miljömålet giftfri miljö vid sanering av förorenade områden

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Tim Licke; [2021]
  Nyckelord :Fysisk planering; planering; planeringsarkitektur; arkitektur; samhällsplanering; miljömål; giftfria miljöer; sanering; förorenad mark; förorening; förorenade områden; implementering; Sveriges miljömål; miljökvalitetsmål; stadsomvandling; förtätning; implementeringsteori; PBL; MB; Plan och bygglagen; Miljöbalken;

  Sammanfattning : De svenska miljömålen är framtagna till följd av Agenda 2030 och de globala målen som FN har beslutat om. Miljömålen ska verka som den centrala utgångspunkten i det allmänna arbetet med miljöfrågor i samhället. LÄS MER

 5. 5. Bevarandevärd natur i en svensk kontext : En fallstudie i hur landets kommuner hanterar bevarandevärda naturområden i förhållande till Sveriges miljökvalitetsmål.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Filip Ahlin; Theodor Wahlbom; [2019]
  Nyckelord :Miljökvalitetsmål; Natura 2000-områden; naturreservat; nationalparker; ekosystemtjänster; Levande skogar; Storslagen fjällmiljö; Ett rikt odlingslandskap; God bebyggd miljö; Ett rikt växt- och djurliv.;

  Sammanfattning : Detta arbetet utgår från en teori som grundar sig i begreppet “hållbar utveckling” som accepterades ioch med Brundtlandrapporten under senare delen av 80-talet. Denna teori kommer fungera som eninfallsvinkel för hur vi förhåller oss till dagens kunskap och forskning i ämnet, vilket vidare påverkarvårt förhållningssätt till uppsatsens ämne. LÄS MER