Sökning: "Miljökvalitetsmål"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet Miljökvalitetsmål.

 1. 1. Bevarandevärd natur i en svensk kontext : En fallstudie i hur landets kommuner hanterar bevarandevärda naturområden i förhållande till Sveriges miljökvalitetsmål.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Filip Ahlin; Theodor Wahlbom; [2019]
  Nyckelord :Miljökvalitetsmål; Natura 2000-områden; naturreservat; nationalparker; ekosystemtjänster; Levande skogar; Storslagen fjällmiljö; Ett rikt odlingslandskap; God bebyggd miljö; Ett rikt växt- och djurliv.;

  Sammanfattning : Detta arbetet utgår från en teori som grundar sig i begreppet “hållbar utveckling” som accepterades ioch med Brundtlandrapporten under senare delen av 80-talet. Denna teori kommer fungera som eninfallsvinkel för hur vi förhåller oss till dagens kunskap och forskning i ämnet, vilket vidare påverkarvårt förhållningssätt till uppsatsens ämne. LÄS MER

 2. 2. Planering av grönytor och bostäder i turiststarka kommuner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Amanda Hadenius; [2019]
  Nyckelord :Green areas; tourists; hpusing planning; environmental quality goals; Grönytor; turistkommuner; bostadsplanering; miljökvalitetsmål;

  Sammanfattning : Idag planerar och exploaterar vi allt mer i städer och samhällen. Vi har behov av bostäder eftersom Sveriges befolkning ökar och kommunens planering sker därför därefter. Men vi har också ett behov av grönytor, ur flera hälsoperspektiv behövs natur och grönska för vårt välmående. LÄS MER

 3. 3. Sveriges strategier för bevarande av biologisk mångfald i odlingslandskapet : en jämförelse av fyra länsstyrelsers aktiva åtgärder för att uppnå miljökvalitetsmålen

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Matilda Fahlgren; [2018]
  Nyckelord :nyttoinsekt; biologisk mångfald; miljökvalitetsmål; odlingslandskap; länsstyrelse; ekosystemtjänster; agrikultur; jordbruk; naturvård;

  Sammanfattning : Hotet mot den biologiska mångfalden är överhängande och ekosystem förstörs världen över på grund av mänsklig aktivitet. Det intensiva, enformiga jordbruk som bedrivs i världen idag påverkar den biologiska mångfalden i odlingslandskapet negativt. LÄS MER

 4. 4. Utformning av en miljömålsmodell, från global till lokal skala : Fallstudie med fokus på indikatorval för vattenrelaterade miljömål

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elvira Lindström; [2018]
  Nyckelord :Local Environmental Objectives; Municipality; Environmental Quality Objectives; Agenda 2030; Indicators; Lokala miljömål; Kommun; Miljökvalitetsmål; Agenda 2030; Indikatorer;

  Sammanfattning : Idag eftersträvar institutioner på olika nivåer i samhället parallellt bättre kvalitet på den naturliga miljön. Internationella organisationer, riksdag, länsstyrelser och kommuner sätter upp miljö- och hållbarhetsmål, uppföljningsplaner baserade på mätbara indikatorer, samt redovisar sitt arbete på olika sätt. LÄS MER

 5. 5. Det klimatpolitiska ramverket - En genomgång av klimatpolitikens senaste hopp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Lotta Nyman; [2018]
  Nyckelord :klimatpolitiskt ramverk; klimatproposition; miljömålsberedning; klimatlagstiftning; climate change act; swedish climate policy framework; swedish climate politics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In line with the Paris Agreement and the aim of keeping the globally averaged surface temperature at a maximum increase of 2°C, Sweden implemented the Swedish Climate Policy Framework. It consists of three pillars; new climate goals, a climate act and an independent climate policy council. LÄS MER