Sökning: "Miljökvalitetsmål"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet Miljökvalitetsmål.

 1. 1. Sveriges strategier för bevarande av biologisk mångfald i odlingslandskapet : en jämförelse av fyra länsstyrelsers aktiva åtgärder för att uppnå miljökvalitetsmålen

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Matilda Fahlgren; [2018]
  Nyckelord :nyttoinsekt; biologisk mångfald; miljökvalitetsmål; odlingslandskap; länsstyrelse; ekosystemtjänster; agrikultur; jordbruk; naturvård;

  Sammanfattning : Hotet mot den biologiska mångfalden är överhängande och ekosystem förstörs världen över på grund av mänsklig aktivitet. Det intensiva, enformiga jordbruk som bedrivs i världen idag påverkar den biologiska mångfalden i odlingslandskapet negativt. LÄS MER

 2. 2. Utformning av en miljömålsmodell, från global till lokal skala : Fallstudie med fokus på indikatorval för vattenrelaterade miljömål

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elvira Lindström; [2018]
  Nyckelord :Local Environmental Objectives; Municipality; Environmental Quality Objectives; Agenda 2030; Indicators; Lokala miljömål; Kommun; Miljökvalitetsmål; Agenda 2030; Indikatorer;

  Sammanfattning : Idag eftersträvar institutioner på olika nivåer i samhället parallellt bättre kvalitet på den naturliga miljön. Internationella organisationer, riksdag, länsstyrelser och kommuner sätter upp miljö- och hållbarhetsmål, uppföljningsplaner baserade på mätbara indikatorer, samt redovisar sitt arbete på olika sätt. LÄS MER

 3. 3. Det klimatpolitiska ramverket - En genomgång av klimatpolitikens senaste hopp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Lotta Nyman; [2018]
  Nyckelord :klimatpolitiskt ramverk; klimatproposition; miljömålsberedning; klimatlagstiftning; climate change act; swedish climate policy framework; swedish climate politics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In line with the Paris Agreement and the aim of keeping the globally averaged surface temperature at a maximum increase of 2°C, Sweden implemented the Swedish Climate Policy Framework. It consists of three pillars; new climate goals, a climate act and an independent climate policy council. LÄS MER

 4. 4. Naturvårdande skötsel i naturvårdsavtal och biotopskydd i den boreala regionen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Frans Byström; Jon Nordström; [2018]
  Nyckelord :naturvårdsavtal; biotopskydd; Skogsstyrelsen; skogsskötsel;

  Sammanfattning : Arbetet är en sammanställning över de biotopskydd och naturvårdsavtal som tecknats i den boreala regionen sedan 2012. Fokus har varit på vilken typ av skötsel som föreslås i olika områden, fördelade på naturtyp och län. Målet är att arbetet skall bidra till Skogsstyrelsens arbete med naturvårdande skötsel. LÄS MER

 5. 5. Synergier och målkonflikter mellan klimatmålet om noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 och Sveriges nationella miljökvalitetsmål

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Ida Bohman; [2018]
  Nyckelord :miljökvalitetsmål; klimatmål; synergier; målkonflikter; interaktioner; EQO; klimatåtgärder; miljö; klimat;

  Sammanfattning : In January 2018, Sweden’s new Climate Act and long-term climate goal entered into force. The goal states that, by 2045, Sweden will reach net-zero emissions of greenhouse gases. LÄS MER