Sökning: "Tina Sager"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tina Sager.

  1. 1. Mitt val : En kvalitativ studie om könsöverskridande val till yrkesförberedande gymnasieprogram

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

    Författare :Ida Norberg; Tina Lindgren; [2015]
    Nyckelord :Gymnasieval; könsskillnader; könsnormer;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att försöka förstå de ungdomar som medvetet eller omedvetet gått emot könsnormer när de sökt till ett yrkesförberedande program på gymnasiet. De frågeställningar som studien utgått ifrån är: Vilket bemötande kan elever som gått emot könsnormer i sitt gymnasieval möta? Finns det någon i omgivningen som har påverkat informanterna inför gymnasievalet? Resultatet baseras på åtta kvalitativa intervjuer genomförda i Västerbottens län med fyra flickor och fyra pojkar mellan 17 och 27 år. LÄS MER