Sökning: "Vårdvetenskapliga problem"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Vårdvetenskapliga problem.

 1. 1. Upplevelser av vård för vuxna personer med autismspektrumtillstånd och psykisk ohälsa : en integrativ översikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lovisa Bergkrantz-Savio; [2020]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; Vuxna; Psykiatrisk vård; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Autismspektrumtillstånd (AST) är ett medfött tillstånd med varierande symtom som påverkar personen på olika sätt. Psykisk ohälsa, som ångestproblematik och depressioner, är vanligt förekommande för personer med AST och kan öka med åldern och vara vanligare för personer med AST utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning. LÄS MER

 2. 2. Att ansvara på distans : Sjuksköterskors erfarenheter av läkemedelshantering i kontexten äldreomsorg

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Mejerhag; Lena Pettersson; [2019]
  Nyckelord :kunskap; teamsamverkan; vård av äldre; äldre;

  Sammanfattning : Med stigande ålder påverkas komplexiteten i läkemedelshanteringen. Sjuksköterskors kunskap i läkemedelshantering är viktig. Tidigare studier har beskrivit vikten av att sjuksköterskor är närvarande och att brister i läkemedelshanteringen gällande äldre patienter innebär en ökad risk för ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Forskning i Nordic Journal of Nursing Research : En kvalitativ innehållsanalys av en vårdvetenskaplig tidskrift

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Destina Dag; Jenni Turulin; [2019]
  Nyckelord :Evidence; Research; Qualitative content analysis; Nursing; Scholar articles; Evidens; Forskning; Kvalitativ innehållsanalys; Omvårdnad; Vetenskapliga artiklar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt olika lagar och styrdokument betonas sjuksköterskans ansvar kring att hålla sig uppdaterad om den senaste forskningen och att arbeta evidensbaserat. Ett sätt att hålla sig uppdaterad om den senaste forskningen är att läsa vårdvetenskapliga tidskrifter. LÄS MER

 4. 4. Att vårda patienter med cancersjukdom i palliativvård : en systematisk litteraturstudie ur sjuksköterskors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Joanna Mozer; Cecilia Sinemli; [2019]
  Nyckelord :kommunikation; kunskap; relationer; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienterna med cancersjukdom som vårdas i den palliativa vården har både positiva och negativa upplevelser. I dagens forskning sammanställs patienters rädsla, maktlöshet och förlorad kontroll som ligger till grund för sjuksköterskors kunskaper i att vårda palliativt. LÄS MER

 5. 5. Då stannar vi kvar : Litteraturöversikt över sjuksköterskors yrkestillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Johnsson; Jenny Wästervall; [2019]
  Nyckelord :Job satisfaction; Nurse; Motivation; Primary care; Wellbeing at work; Hospital och Patient;

  Sammanfattning : Bristen på sjuksköterskor är ett växande problem över hela världen. Bristen på respekt och en dålig lön får många att välja en annan yrkesväg. Men trots alarmerande uppgifter angående bristen på personal samt dåliga arbetsförhållanden fortsätter många att utbilda sig till sjuksköterskor. LÄS MER