Sökning: "Victor Gezelius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victor Gezelius.

  1. 1. Hardship

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

    Författare :Victor Gezelius; [2012]
    Nyckelord :Unidroit principles; PECL och ICC; Hardship; 36 § AvtL; Förutsättningsläran; Force Majeure; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Det skriftliga avtalet mellan två parter har länge verkat som garanti för upprätthållandet av den grundläggande avtalsrättsliga principen om att avtal ska hållas, både nationellt och internationellt. Men ska ett avtal alltid, under alla omständigheter, upprätthållas? Förändringar under avtalets bestånd kan göra avtalsvillkor betungande för en avtalspart. LÄS MER