Sökning: "Wilma Olin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Wilma Olin.

  1. 1. Radera inte språket : En systematisk litteraturstudie om problemlösning i det flerspråkiga lågstadieklassrummet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

    Författare :Wilma Olin; Andreas Holmberg; [2022]
    Nyckelord :Matematik; flerspråkighet; problemlösning; kommunikation och didaktiska åtgärder;

    Sammanfattning : Den här systematiska litteraturstudien berör flerspråkiga lågstadieelever i matematik. Det finns en stor skillnad i elever med svenska som modersmål och elever med annat modersmål än svenskas skolresultat. LÄS MER