Radera inte språket : En systematisk litteraturstudie om problemlösning i det flerspråkiga lågstadieklassrummet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

Sammanfattning: Den här systematiska litteraturstudien berör flerspråkiga lågstadieelever i matematik. Det finns en stor skillnad i elever med svenska som modersmål och elever med annat modersmål än svenskas skolresultat. Syftet med den här studien är därför att undersöka vilka utmaningar flerspråkiga elever upplever vid arbete med problemlösning i matematik, samt hur lärare kan underlätta detta arbete. Tio vetenskapliga artiklar valdes ut för att besvara studiens två frågeställningar. Artiklarna granskades, analyserades och sammanställdes för att finna möjliga gemensamma teman för att kunna besvara studiens två frågeställningar. Utifrån studiens resultat beskrivs de utmaningar flerspråkiga elever möter i problemlösningsarbetet, däribland bristen på elevernas akademiska språk, avsaknaden av relevans i uppgifterna och liten möjlighet till användning av modersmålet i undervisningen. Forskningen beskriver olika åtgärder lärare kan göra för att underlätta undervisningen för flerspråkiga elever, bland annat genom att erbjuda stöttning på modersmålet, använda olika representationer samt ge utrymme till den talande matematiken. Flerspråkiga elever behöver tala matematik, på det sättet får eleverna möjlighet till diskussion och tillämpning av de matematiska begreppen. Elevernas språk behöver ta plats i matematikklassrummet och inte ses som ett hinder. Genom att anpassa undervisningen efter elevernas olika språk uppnås en fördjupad matematisk förståelse samt en utveckling av modersmålet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)