Sökning: "betong som kylmedium"

Hittade 1 uppsats innehållade orden betong som kylmedium.

  1. 1. Betongfyllda HSQ-balkar : Ett alternativ till traditionellt brandskydd

    Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

    Författare :Alexander Samuelsson; Peter Gårdefors; [2018]
    Nyckelord :HSQ-beam; hat beam; fire protection; concrete as a coolant; fire flow; fire design; standard heating curve; fire resistance; steel temperature development; HSQ-balk; hattbalk; brandskydd; betong som kylmedium; brandförlopp; branddimensionering; standardbrandkurvan; bärförmåga vid brand; temperaturutveckling i stål;

    Sammanfattning : Den brandskyddsmetod av bjälklagsbalkar som används mest idag är brandskyddsfärg och brandskyddsskivor. Dessa metoder kräver ett extra arbetsmoment efter att balken är monterad. Genom att fylla balken med betong samtidigt som hålbjälklagskarvarna fylls och på så sätt integrera brandskyddet i balken kan ett extra arbetsmoment undvikas. LÄS MER