Sökning: "dagvatten tungmetaller"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden dagvatten tungmetaller.

 1. 1. An evaluation of the treatment performance of a ten year old stormwater biofilter in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sara Eklund; [2020]
  Nyckelord :Biofilter; Water Quality; heavy Metals; Nutrients; Stormwater Treatment; Sweden; Tyresö; Biofilter; Vattenkvalitet; Tungmetaller; Näringsämnen; Dagvattenrening; Sverige; Tyresö;

  Sammanfattning : Urban runoff may be contaminated with, for example, metals, nutrients and sediment. Generally, such runoff enters waterways and oceans without any type of treatment. Bioretention systems can be used to protect the aquatic environment since one of their main objectives is to remove pollutants from stormwater. LÄS MER

 2. 2. Dagvattenutredning för Rännilslunden, Östertälje : Utredning av flödesbelastning, föroreningsbelastning och framtagande av åtgärdsförslag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Md Abdur Razzak; [2020]
  Nyckelord :Dagvatten; Flödesbelastning; Föroreningsbelastning; Föroreningshalter; Rännilslunden; StormTac; Reningseffektivitet; Dagvattendamm; 20 millimeter nederbörd; VA-policy;

  Sammanfattning : I dialog med Telge Nät har det framkommit området Rännilslunden i Östertälje kunde fungera som en fallstudie för denna utredning eftersom det finns behov av att utveckla dagvattenhanteringen med fokus på förbättring av dagvattenkvalitet. Detta arbete har utförts med syftet att utreda föroreningsstatus och flödesbelastning för området och utarbeta ett ekonomiskt rimligt och hållbart åtgärdsförslag till förbättring av befintlig dagvattenkvalitet för att uppnå god kemisk och ekologisk status. LÄS MER

 3. 3. Dagvattenhantering och rening med hjälp av biokol : En studie om biokol som reningsfilter i dagvatten

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Sebastian Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Aktivt kol Biokol Dagvatten First flush Makadam Pyrolys Sedimenteras;

  Sammanfattning : Dagvattenhantering är en het fråga i samhällsutvecklingen. Kommuner blir mer och mer medvetna om värdet i att ha en hållbar dagvattenhantering. Hållbar dagvattenhantering ska både var ekonomisk-, social- och framförallt ekologiskt hållbar. Den här uppsatsen kollar om biokol skulle kunna användas till att uppfylla dessa kriterier. LÄS MER

 4. 4. Tungmetaller i dagvattendammar : en jämförelse mellan beräknade och uppmätta årsmedelhalter i inkommande dagvatten

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Mathias Andersson; [2019]
  Nyckelord :Germans formel; StormTac; flödesproportionell vattenprovtagning; tungmetaller; dagvatten;

  Sammanfattning : Dagvatten som rinner längs hårdgjorda ytor i stadsmiljöer kan föra med sig tungmetaller och andra föroreningar från ytorna. Vanligtvis transporteras det förorenade dagvattnet via led- ningsnäten till en recipient där det riskerar att förorena sjöar och vattendrag. LÄS MER

 5. 5. Karlstad tätorts dagvattenhantering : En studie om hanteringen av dagvatten ur ett hållbarhetsperspektiv

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Elin Svensson; Miriram Adolfsson; [2019]
  Nyckelord :Stormwater management; sustainable stormwater management; sustainable development; anthropocentrism; ecocentrism; spatial perspective; Dagvattenhantering; hållbar dagvattenhantering; hållbar utveckling; antropocentrism; ekocentrism; rumsliga perspektivet;

  Sammanfattning : Dagvattenhanteringen är ett aktuellt ämne i dagens stadsplanering. Forskning som denna studie utgår ifrån visar hur dagens traditionella system inte klarar av kommande klimatförändringar med mer och intensivare nederbörd. LÄS MER