Sökning: "dimensionering"

Visar resultat 1 - 5 av 521 uppsatser innehållade ordet dimensionering.

 1. 1. Dimensionering och utformning av dagvattendammar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Kajsa Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Dagvatten; dagvattendamm; hydraulisk effektivitet; avskiljningsgrad; reningseffekt;

  Sammanfattning : Storm water runoff in urban areas will be collected in storm water systems and one typeof solution to receive a flow and pollution reduction is storm water ponds. This studyincludes a literature study that compiles knowledge and literature about storm water andtreatment of storm water by ponds. LÄS MER

 2. 2. Dimensioneringsförutsättningar för spillvattennät i nybyggda småhusområden : En fallstudie i Lindbacken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sofie Boman; [2019]
  Nyckelord :Spillvatten; spillvattenflöde; dimensionering;

  Sammanfattning : Spillvatten är förorenat vatten från hushåll, allmänna verksamheter och industrier. I bostadsområden har kommunen enligt Lagen om allmänna vattentjänster ett ansvar att ordna med avlopp för att skydda människors hälsa eller miljön. LÄS MER

 3. 3. Regnvatteninsamling för toalettspolning : Effektivitet, lämplig magasinstorlek och rekommenderade vattenreningsmetoder i Celsiushusets system

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Åsa Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :rainwater; precipitation; rainwater harvesting; stormwater; sizing of rainwater storage device; roof runoff water quality; water treatment; regnvatten; nederbörd; regnvatteninsamling; dagvatten; dimensionering av lagringsenhet för regnvatten; vattenkvalitet på takavrinning; vattenrening;

  Sammanfattning : Att samla in regnvatten för att använda till olika syften har under de senaste åren blivit allt vanligare i flera länder. Denna metod är fördelaktig ur flera miljömässiga och samhällsekonomiska aspekter då den bidrar till minskad dricksvattenförbrukning och förbättrad dagvattenhantering. LÄS MER

 4. 4. Analytisk dimensionering av brandsektioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Johannes Priebe; [2019]
  Nyckelord :Brandsektion; byggregler; brandvägg;

  Sammanfattning : Enligt Boverkets Byggregler 26 (BBR) kapitel 5:56 ska stora byggnader utformas så att omfattande brandspridning inom byggnaden begränsas. Det tillhörande allmänna rådet säger att detta bör uppfyllas genom att utforma byggnader med brandceller, brandsektioner, brandtekniska installationer eller en kombination av dessa. LÄS MER

 5. 5. Dimensionering av limträbalkar - Effekt av osymmetrisk snölast enligt EKS 10

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Adam Hultin; Oscar Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Snölast; formfaktor; dimensionering; limträ; balk; sadelbalk; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : De europeiska konstruktionsstandarderna, eurokoderna, utgör tillsammans med nationella val i föreskriftsserien EKS (Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)) ett regelsystem för konstruktionsberäkningar. EKS har sedan 2010 ersatt Boverkets tidigare konstruktionsregler, BKR. LÄS MER