Sökning: "dimensionering"

Visar resultat 1 - 5 av 717 uppsatser innehållade ordet dimensionering.

 1. 1. Dimensionering av tryckluftssystem för ökad redundans hos AstraZeneca AB

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Kristoffer Molin; Jonas Jonsson; [2022]
  Nyckelord :redundancy; reliability; compressed air; AstraZeneca; redundans; driftsäkerhet; tryckluft; AstraZeneca;

  Sammanfattning : Arbetet beskrivet i denna rapport har utförts på AstraZeneca AB:sproduktionsanläggning i Gärtuna, Södertälje. Företaget vill öka redundansen på sin tryckluftsanläggning för att höja driftsäkerheten i produktionen. I sin tillverkning av läkemedel används stora mängder tryckluft för bland annat produktionsprocesser. LÄS MER

 2. 2. Vägen mot ett klimatpositivt Haninge : Kartläggning av utsläpp och möjligheter till framtida negativa utsläpp

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Dina Babiker; Jessica Ruud; [2022]
  Nyckelord :Bio-CCS; BECCS; carbon inventory; Haninge municipality; Vattenfall; Bio-CCS; BECCS; klimatredovisning; Haninge Kommun; Vattenfall;

  Sammanfattning : För att minska den globala uppvärmningen har en rad olika aktörer satt mål för minskade utsläpp fram till 2050, däribland Haninge kommun. För att kommunen skall minska sina utsläpp bör de först kartlägga sina utsläppskällor för att få en tydlig bild över vart potentiella minskningar kan ske. LÄS MER

 3. 3. Konceptstudie e-metanol i Norra Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ronja Sahlén; [2022]
  Nyckelord :Power-to-X; E-Methanol; CAPEX; OPEX; Vätgas; Metanol; PEM; CO2-hydrering; Koldioxidavskiljning; CAPEX; OPEX;

  Sammanfattning : Användandet av fossila bränslen som energikälla leder till stora utsläpp av växthusgaser och klimatförändringar, vilket börjar bli ett hot som växer sig större för varje år. Genom att använda e-bränslen kan man ersätta fossila bränslen, minska utsläppen av växthusgaser och lyckas uppnå klimatmålen. LÄS MER

 4. 4. En studie om horisontalstabilisering

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Rickard Westman; Johanna Eklund; [2022]
  Nyckelord :Horisontalstabilisering; dimensionering; skivverkan;

  Sammanfattning : En byggnad belastas inte enbart av vertikala krafter utan även horisontella krafter. Horisontella krafter uppstår från exempelvis vindlast, jordbävningslast eller vertikala laster som verkar excentriskt. Vid dimensionering av en byggnad är det mycket viktigt att man konstruerar ett stabiliseringssystem som kan ta hand om dessa krafter. LÄS MER

 5. 5. Optimerad kemisk efterfällning för låga fosforutsläpp och reduktion av DOC

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Lina Lennklev; Elin Nilsson; [2022]
  Nyckelord :WWTP; DOC; fosfor; avloppsvattenrening; kemisk fällning; kemisk efterfällning; turbiditet; jar test; UVA; vattenförsörjnings- och avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Behovet av avancerad rening genom till exempel ozonering eller aktivt kol på avloppsrenings-verk blir tydligare i världen som följd av höga uppmätta nivåer av läkemedelsrester i recipienter. I länder som Schweiz är implementeringen redan idag lagstadgad och också i Sverige förväntas inom en överskådlig framtid krav införas på avlägsning av organiska mikroföreoreningar från avloppsvatten. LÄS MER