Sökning: "elevers resonemang"

Visar resultat 1 - 5 av 325 uppsatser innehållade orden elevers resonemang.

 1. 1. Litteraturens potential i värdegrundsarbetet : En kvalitativ studie om lärares syn på äldre litteratur och genus kopplat till värdegrundsarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Lindheimer; [2022]
  Nyckelord :Värdegrund; äldre litteratur; genus; fiktionsförståelse; litteraturundervisning; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att, genom en intervjustudie, utreda hur verksamma högstadielärare i svenska resonerar kring värdegrundsfrågor i arbetet med äldre litteratur samt hur de arbetar med litteraturen för att främja värdegrundens identitetsskapande syfte och möjliggöra ett samspel mellan elevernas och texternas repertoarer. Sålunda är syftet även att undersöka hur lärare resonerar kring eventuell problematik som kan uppstå vid elevers fiktionsförståelse av äldre litteratur och lyfta komplexiteten i svensklärares uppdrag. LÄS MER

 2. 2. Språk och språkförståelse i andraspråkselevers matematiska problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Agnieszka Wegemo; [2022]
  Nyckelord :andraspråkselever; matematisk problemlösning; matematiska problem; matematikspråk; språkförståelse;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har sin utgångspunkt i behovet att kunna skapa lärandemiljöer som möjliggör utveckling av matematiska förmågor för alla elever oavsett deras förutsättningar. Undersökningen begränsades till andraspråkselever och deras arbete med matematisk problemlösning. LÄS MER

 3. 3. “Eftersom det är ett kretslopp så går allt runt ändå” - att visualisera det komplexa : En studie om elevers utvecklade förståelse om det samhällsekonomiska systemet med hjälp av en visuell modell

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ämnesdidaktik

  Författare :Caroline Johansson; Sandra Lustych; [2022]
  Nyckelord :Visuella modeller; kritiska aspekter; möjliggörande element; samhällsekonomiska systemet; fenomenografi variationsteori;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur undervisning som är baserad på en visuell modell kan utformas för att möjliggöra för elever på mellanstadiet att utveckla en kvalificerad förståelse av det samhällsekonomiska systemet. För att ta reda på detta undersöktes vilka möjliggörande element i undervisningen som ledde till ett urskiljande av de kritiska aspekter som undervisningen fokuserade på. LÄS MER

 4. 4. Boksamtal i klassrummet : En studie av hur undervisande svensklärare använder boksamtal som ett verktyg för att uppmuntra elevers läslust

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Felicia Hamrin; [2022]
  Nyckelord :boksamtal; litteratursamtal; läsförståelse; läslust;

  Sammanfattning : Idag råder stor oro i skolans värld, då många elever inte har ett intresse för böcker. Denna brist på intresse resulterar i minskad kunskap kring läsförståelse samt bristfällig fantasi hos eleverna. Många lärare upplever att boksamtal inte bara ökar elevernas läslust, utan även utvecklar deras läsförståelse. LÄS MER

 5. 5. Matematiska texter i de lägre skolåren : Ett lärarperspektiv på hur läsförståelse påverkar elevers möjlighet till lärande i matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Veronica Vallin; Matilda Aronsson Eriksson; [2022]
  Nyckelord :läsförståelse; textuppgifter; matematiska texter; problemlösning; läsförståelse i relation till matematiska texter; problemlösningsuppgifter.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa hur lärare ser på läsförståelse i relation till matematikämnet. För att uppfylla studiens syfte intervjuades fyra lärare på en skola i södra Sverige. LÄS MER