Sökning: "funktionalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet funktionalisering.

 1. 1. Dendritiska nanogeler som platform för läkemedelsleverans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :GÜNES UYSAL; [2019]
  Nyckelord :hyperbranched polymers; anticancer treatment; dendritic nanogels; EPR-effect; hydrophobic drugs; nano partiklar; anti-cancer behandling; hyperförgrenade linjär-dendritiska hybrider EPR effekten; dendritiska nano geler; funktionalisering; hydrodynamisk volym;

  Sammanfattning : Utveckling av polymer baserade läkemedelsbärare i nanostorlek har blivit allt viktigare för att effektivisera behandling och diagnosering av olika sjukdomar, speciellt cancer. Flera läkemedel som används i kemoterapi har bristfälliga egenskaper som låg löslighet i vatten, oönskad nedbrytbara till dess inaktiva form, och distribution i stora volymer till oönskade organ p. LÄS MER

 2. 2. Synthesis of functional polylactide : Monomer synthesis scale-up and poly(ethylene glycol) functionalization

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Jonas Lindman; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master’s degree project optimized the synthesis route to a functional lactide by increasing the total yield from 25 to 33 % and reducing the number of unit operations from 17 to 10. This was done by optimizing an existing synthetic pathway to better fit larger scale manufacturing. LÄS MER

 3. 3. Functionalization of Upsalite® with TiO2 for UV-blocking applications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Nanoteknologi och funktionella material

  Författare :Celina Notfors; [2016]
  Nyckelord :TiO2; titanium dioxide; Upsalite; UV-filter; sol-gel; UV-Vis;

  Sammanfattning : Inorganic UV-filters in use today often occur as nanoparticles and have a photocatalytic effect, which can be a problem since they can cause negative health effects. This is why Upsalite®, a mesoporous magnesium carbonate recently has been investigated as a UV-filter. LÄS MER

 4. 4. Röster som räknas

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Helene Albertz Vigstrand; Therése Holmström; [2014]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Delaktighet; Elever; Inflytande; Skola;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien är att undersöka vad delaktighet och inflytande innebär för läraren i en årskurs ett, samt undersöka elevernas utrymme till att kunna påverka sin vardag i klassrummet. Vi är nyfikna på barnens perspektiv samt var, hur och i vilka situationer eleverna får delaktighet i klassrumsundervisningen. LÄS MER

 5. 5. Svenska på schemat : högstadieelevers uppfattningar om svenskämnet

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Gun Persson; [2014]
  Nyckelord :Svenskämnet; ämneskonceptioner; ämnessyn; elevperspektiv; högstadieelever; ämnesdidaktik; subjektiv förankring; instrumentalism; ämnesdidaktiska triangeln; formalisering; funktionalisering; läraren som forskare;

  Sammanfattning : Den här magisteruppsatsen skrivs inom forskningsfältet Svenska med didaktisk inriktning. Syftet är att undersöka hur tio elever ur en klass 9 uppfattar den svenskundervisning de deltagit i under sin högstadietid. Forskningsfrågorna fokuserar hur de förhåller sig till ämnet, vad de förväntar sig och vad de anser att de lärt sig. LÄS MER