Sökning: "hälsopedagogik uppdrag 2"

Hittade 1 uppsats innehållade orden hälsopedagogik uppdrag 2.

  1. 1. Kunskapsutveckling hos förskolepersonal som förutsättning för välmående barn : En kvalitativ studie om regionala satsningar genom ett hälsopedagogiskt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Erika Edqvist; Adna Zulum; [2016]
    Nyckelord :Hälsopedagogik; samarbete; kommunikation; reflektion; kunskapsutveckling; hälsa; välmående;

    Sammanfattning : BAKGRUND: Studien har haft ett uppdrag från Region Halland och deras satsning på utbildningen Välmående Ger Resultat (VGR). Uppdraget var att undersöka förutsättningarna för personalen som deltagit/deltar i VGR. Utbildningen avser att skapa verktyg för personal inom skola och i detta fallet förskoleverksamhet. LÄS MER