Sökning: "handwriting"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet handwriting.

 1. 1. Designing expressive typing experiences

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Alexander Grövnes; [2020]
  Nyckelord :Typing experiences; Expression; Impression; Handwriting;

  Sammanfattning : The expressive nature of typing has been mostly neglected in research. The possibilities of our full expressive selves are not included in typing experiences.The aim of this thesis is to explore the expressive qualities and experiences of typing and open up new opportunities and possibilities for interaction designers. LÄS MER

 2. 2. Pojkars skrivutveckling : En flermetodsstudie om skrivverktygets betydelse för skrivutvecklingen i årskurs ett till tre

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Denise Rovelli; [2020]
  Nyckelord :boys; writing development; handwriting; digital writing tools; iWTR; pojkar; skrivutveckling; analogt skrivande; digitala skrivverktyg; ASL;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka kunskapen om pojkars skrivutveckling mellan årskurserna ett och tre genom att undersöka vad som utmärker texterna och vilken utveckling som sker då de skrivs analogt respektive digitalt. Studien har gjorts med hjälp av både kvantitativa och kvalitativa elevtextanalyser. Tjugo elevtexter har analyserats. LÄS MER

 3. 3. Handskrift eller datorskrift? : En ämnesdidaktisk intervjustudie med lärare i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Angelica Brahn Johansson; [2020]
  Nyckelord :Svenska; handskrift; digitala verktyg; digitalisering; attityder; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker lärares motiveringar till valet av skrivverktyg i svenskundervisningen. I och med den ökade digitaliseringen i läroplanen intensifieras pressen på lärarna att välja och styrka valet av handskrift, datorskrift eller en kombination av dem. LÄS MER

 4. 4. Penna eller dator? : Textskapande via två medierande skrivredskap av elever i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Rebecka Örnwigh; Annie Fransson; Gabriella Johannesson; [2020]
  Nyckelord :Mediating tools; scaffolding; handwriting; computer writing; first language pupils; second language pupils; narrative text; year 3; Medierande redskap; stöttning; skriva med penna; skriva via dator; förstaspråkselever; andraspråkselever; narrativ text; årskurs 3;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur elever med svenska som förstaspråk och elever med svenska som andraspråk i årskurs 3 skriver narrativa texter med penna och via dator. Syftet är likaså att undersöka om och i så fall varför eleverna föredrar ett utav dessa specifika skrivredskap. LÄS MER

 5. 5. Handskrift eller datorskrift? : En ämnesdidaktisk intervjustudie med lärare i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Angelica Brahn Johansson; [2020]
  Nyckelord :Svenska; handskrift; digitala verktyg; digitalisering; attityder; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker lärares inställning och motivering till valet av skrivverktyg i svenskundervisningen. I och med den ökade digitaliseringen i läroplanen intensifieras pressen på lärarna att välja och styrka valet av handskrift, datorskrift eller en kombination av dem båda. LÄS MER