Sökning: "Hur pengar påverkar"

Visar resultat 1 - 5 av 291 uppsatser innehållade orden Hur pengar påverkar.

 1. 1. Devulcanization and reuse of peroxide cured EPDM rubber for a greener world

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Emelie Broman; [2021]
  Nyckelord :Peroxide devulcanization; Reuse; Waste management; Participatory Action Research; Design Thinking; Peroxid devulkanisering; återanvändning; avfallshantering; Participatory Action Research; Design Thinking;

  Sammanfattning : Waste management of vulcanized rubber is a serious environmental problem as the molecular structure formed during the process complicates recycling. Due to this, researchers have developed a process that can break the strong bonds and return the rubber to its original state. LÄS MER

 2. 2. “DET KÄNNS SOM ATT JAG BLIR LURAD PÅ PENGAR” : En kvalitativ studie om hur köprekommendationer inom sociala medier påverkar investerarens beslutsfattande

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Rebecka Ring; Rebecca Ludvigsson Svensson; [2021]
  Nyckelord :köprekommendationer; individuella investerare; beslutsfattande; individuella investerares beslutsfattande; köprekommendationers påverkan; sociala medier; beteendevetenskaplig ekonomi; representativitet; förankring; kognitiv dissonans;

  Sammanfattning : Idag möter investerare information från både traditionella medier och offentliga rapporter, men även genom sociala medier. I en rapport av Internetstiftelsen (u.å.) framgår det att 96 procent av Sveriges befolkning använder sig av internet, och att av dessa är 93 procent dagligen uppkopplade (Internetstiftelsen, u. LÄS MER

 3. 3. Innovera mera : Med uppdragstaktik och tillit som vapen för utveckling och innovation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Henrik Börjesson; David Karlström; [2021]
  Nyckelord :creativity; cross-boarder transformation; development; developing leadership; Grounded theory; innovation; innovation as a collective achievment; innovation in public sector; leadership model; ledaership philosophy; military innovation; mission tactics; trust governance; grundad teori; gränsöverskridande transformering; innovation; innovation som kollektiv prestation; innovation i det offentliga; kreativitet; ledarskapsfilosofi; ledarskapsmodell; ledningsfilosofi; militär innovation; tillit; tillitsstyrning; uppdragstaktik; utvecklande ledarskap; utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att utveckla en förståelse för vilka förutsättningar som råder för innovation och utveckling i Försvarsmakten samt vad som kan hindra respektive främja dessa och hur dessa förutsättningar förhåller sig till varandra.Vi har gjort detta genom en kvalitativ studie där vi intervjuat Försvarsmaktens utvecklingschefer. LÄS MER

 4. 4. Kommuninvests marknadsriskexponering och -hantering

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Hanna Hedlund; Dorothea Linde; [2021]
  Nyckelord :Market risk exposure; market risk management; local government borrowing; financial institutions; Local Government Funding Agency.; Marknadsriskexponering; marknadsriskhantering; kommunal upplåning; finansiella institut; Local Government Funding Agency.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommuninvest är en medlemsorganisation som finansierar en stor andel av den svenska kommunsektorns upplåning. Detta möjliggörs genom att Kommuninvest emitterar obligationer på finansiella marknader för att sedan låna ut kapital till kommunerna. LÄS MER

 5. 5. Belöningar, autonom motivation och dess påverkan på turnover intentions : - en studie på fastighetsmäklare i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Lizette Lundh; Gabriel Nordenhaag; [2021]
  Nyckelord :Turnover intentions; autonom motivation; monetära belöningar; autonomistöd; bekräftelse; kompetensutveckling; fastighetsmäklare.;

  Sammanfattning : Titel: Belöningar, autonom motivation och dess påverkan på turnover intentions - en studie på fastighetsmäklare i Stockholm Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Lizette Lundh och Gabriel Nordenhaag Handledare: Jonas Kågström och Martin Ahlenius Datum: 2021 - Juni   Syfte Syftet med studie är att undersöka om autonom motivation spelar en medierad roll mellan monetära och icke monetära belöningar på turnover intention bland fastighetsmäklare i Stockholm.   Metod Studien har genomförts med hjälp av en kvantitativ forskningsmetod där en internetbaserad webbenkät har skickats ut via programmet Qualtrics. LÄS MER